El meu servei d’assessorament

Suport per a la planicació de projectes d’abast social, empresarial (PYME)
amb la corresponent imatge professional i corporativa.

Dirigir, seduir i obtenir més benecis.

Actualment moltes empreses, negocis o entitats estan lliurades a rutines directives i  d’imatge gens favorables per la seva òptima viabilitat. En situacions de desorientació  es porten a terme ràpides millores parcials quan el que realment importa és actuar  amb aplom i amb una àmplia coherència. La present proposta ve a facilitar-ho de  forma demostrada: facilita l’òptima immersió en actuacions més atractives i profitoses.

Dirigit a: Dirigents, tècnics, promotors i equips de treball.
Diferenciació:

 • Suport proper, entenedor i acuradament estudiat.
 • Aplicació de criteris actualitzats i més pràctics per a cada activitat o negoci.
 • Coordinació, si s’escau, de professionals diversos per aconseguir el millor progrés.
 • Dissenys, redactats i recerca de documentació per l’òptima imatge corporativa d’acord amb l’estratègia de l’entitat o negoci.
 • Aplicació de la ciència psicoestètica amb la metodologia més idònia per dirigir amb més eficiència i la millor imatge en els nous temps.
 • Sòlida i molt substanciosa base per a la presa de decisions amb previsió de futur.

Programa de dinamització eficient de PYMES i entitats socials amb la  corresponent imatge corporativa:  

 • Sessions formatives personalitzades o en grup.
 • Reflexions sobre el posicionament en els mercats potencials, noves tecnologies i  col·lectius directament vinculats a l’entitat.
 • Comentaris sobre valors clau en les empreses o entitats rendibles. La renovació,  millor comunicació i futuritat per la superació de reptes.

Programa per a una satisfactòria imatge professional i personal: 
En una fase d’inici es tenen en compte les opinions i dubtes sobre el tema per facilitar  les reflexions més adequades. Paral·lelament i a continuació es faciliten recursos  formatius per:

 • Fer-se un millor lloc amb prestigi.
 • Potenciar la personalitat i el caràcter.
 • Millorar l’expressivitat. 
 • Salvar obstacles i trobar oportunitats davant dels canvis de valors i modes.
 • Passar a una aplicació millor d’estratègies i tàctiques.
 • Gaudir dels avantatges que s’aconsegueixen amb coneixements d’introducció a la  ciència psicoestètica. 

Es facilita sessió d’informació i d’exemple sense compromís.